Winkelwagen

Algemene Voorwaarden Groene-Energiewinkel b.v.

Voor niet natuurlijke rechtspersonen (bedrijven, overheid, instellingen, verenigingen, stichtingen etc) en voor consumenten die niet op afstand via de webshop bestellen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Groene-Energiewinkel bv, handelend onder de handelsnamen “Groene-Energiewinkel” en “Green-Energyshop”, en op alle met de Groene-Energiewinkel bv aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden, kunnen indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Groene-Energiewinkel bv is ingestemd.

1.5 De internetsite van Groene-Energiewinkel bv richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt in Nederland en België.

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Groene-Energiewinkel bv in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 De Groene-Energiewinkel bv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van De Groene-Energiewinkel bv en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 De Groene-Energiewinkel bv is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. De Groene-Energiewinkel bv is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Op naam gestelde offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

- een offerte door de Koper is getekend en door de Groene-Energiewinkel bv is ontvangen ingeval door de Groene-Energiewinkel bv een op naam gestelde offerte is uitgebracht;

- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan de Groene-Energiewinkel bv via elektronische weg is verzonden en door de Groene-Energiewinkel bv is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat,. na controle an de voorlopige orderbevstiging, een defintieve orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door de Groene-Energiewinkel bv herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal de Groene-Energiewinkel bv de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en de Groene-Energiewinkel bv komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Groene-Energiewinkel bv gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Groene-Energiewinkel bv garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders vemeld.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die de Groene-Energiewinkel bv in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Groene-Energiewinkel bv worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Groene-Energiewinkel bv.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:

- directe betaling tijdens de bestelling middels iDeal;

- directe betaling tijdens de bestelling middels creditcard of MrCash (B). Gezien de hieraan verbonden (hoge) provisiekosten hebben wij een sterke voorkeur voor een andere genoemde betaalmethodes;

- vooruitbetaling door middel van een giro- of bankoverschrijving, de bestelde goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling;

- Rembours, betaling aan de postbode bij ontvangst. Gezien de hieraan verbonden provisiekosten en de lange tijd tot uitbetaling hebben wij een sterke voorkeur voor een andere genoemde betaalmethodes;

- aanbetaling bij bestellingen waarvoor een levertijd geldt en die wij speciaal voor de koper bestellen. In de praktijk geldt dit vooral bij de grotere producten/systemen zoals bij zonneboilersystemen of zonnepaneelsystemen. Deze systemen worden in principe niet verstuurd maar dienen te worden afgehaald. Het resterende bedrag dient dan of voor het afhalen (liefst elektronisch via internetbankieren) of met een pinbetaling tijdens het afhalen te worden voldaan. Hierover is voorafgaand overleg mogelijk;

- op rekening (betaling binnen 8 dagen na ontvangst factuur/goederen), alleen in heel bijzondere gevallen en in samenspraak met de Groene-Energiewinkel bv en niet via de internetsite;

De Groene-Energiewinkel bv kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst aanpassen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Van bestellingen met aanbetaling kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële Koper, alsook autorisatie, is voldaan.

4.3 In het geval door de Groene-Energiewinkel bv een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Groene-Energiewinkel bv als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is de Groene-Energiewinkel bv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de Groene-Energiewinkel bv ernaar om bestellingen binnen één werkdag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 60 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 60 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voor sommige systemen, met name de zonnepaneelsystemen, gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van de actuele wereldwijde vraag en aanbod. De Groene-Energiewinkel bv zal veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. De Groene-Energiewinkel bv kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De Groene-Energiewinkel bv streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag per e-mail of telefonisch aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele manco’s of beschadigingen direct te melden. Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende vervoerder te worden gemeld. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Tevredenheidsgarantie en herroepingsrecht

7.1 De consument-Koper heeft het recht zonder boete of opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na ontvangst. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd speciaal bestelde producten (vrijwel altijd bij zonneboiler- en zonnepaneelsystemen) en software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. De consument-Koper is aansprakelijk voor schade aan geretourneerde producten ook als die door het transport terug is veroorzaakt.

7.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de Groene-Energiewinkel bv zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper aan de Groene-Energiewinkel bv betaalde.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met de Groene-Energiewinkel bv is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door de Groene-Energiewinkel bv geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze regeling voor de consument-Koper nadelig is in vergelijking met de rechten die de consument-Koper jegens de Groene-Energiewinkel bv kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van minimaal 2 jaar.

9.2 De Groene-Energiewinkel bv is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Groene-Energiewinkel bv. De Groene-Energiewinkel bv is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3 Indien de Groene-Energiewinkel bv, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Groene-Energiewinkel bv of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De Koper is gehouden de Groene-Energiewinkel bv te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de Groene-Energiewinkel bv mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat de Groene-Energiewinkel bv op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Groene-Energiewinkel bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is de Groene-Energiewinkel bv niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de Groene-Energiewinkel bv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Groene-Energiewinkel bv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 De Groene-Energiewinkel bv zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

12.2 De Groene-Energiewinkel bv neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de Groene-Energiewinkel bv of overeenkomsten gesloten met de Groene-Energiewinkel bv worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 14. Diversen

14.1 De Groene-Energiewinkel bv. is gevestigd te (4901HR) Oosterhout, Kloosterstraat 25A en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20140846.
Het BTW-identificatienummer is NL8194.07.367.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Groene-Energiewinkel bv op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

14.2 De Groene-Energiewinkel bv streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails uiterlijk binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Laatste aanpassing 4 december 2018

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden als een afdrukbaar PDF bestand te downloaden.